هر شغلی از دو جنبه قابل بررسی است یکی از جنبه مالی و تامین مخارج زندگی کارمند و دومی تاثیر و نفوذ شغل در جامعه.

شغل معلمی یکی از موثر ترین و با ارزش ترین شغل های جوامع بشری است . امر آموزش و تربیت نسل آینده بر عهده این افراد است . هر کشوری برای اینکه بتواند  آینده کشور را بسازد باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند. در کشور ما هم ارزش و اهمیت شغل معلمی کم نیست  وجا دارد یادآوری کنیم در شرایط فعلی کرونا چگونه امرآموزش به صورت غیرحضوری پیگیری و اجرا می شود. ولیکن بحث پرداخت حقوق و مزایای شغلی معلمان مربوط به الان یا این تاریخ نیست با توجه به اینکه نگاه به این قشر از تولیدی به مصرف کننده تبدیل شده ما شاهد این ناعدالتی هستیم . در حال حاضر با اجرای رتبه بندی معلمان شرایط کلی خوب است ولیکن باز میتوان با ارتقاء سطح درآمدی معلمان با کم کردن دغدغه های مالی آنها شرایط را برای آموزش خوب مهیا کرد.

متاسفانه جامعه هم نگاه متفاوتی نسبت به این قشر از جامعه دارد . متاسفانه بخشی از نوشته های دوستمان آقا آیلین دور از واقعیت است و ناشی از برداشت سطحی و عامیانه مردم از این شغل است که باید تلاش کرد که این نگرش غلط اصلاح شود . (  دریافت حقوق در تابستان و عید )